Privacybeleid, veiligheid en bescherming persoonsgegevens

Wanneer u online uw bestelling plaatst via senseszz.nl (hierna verder te noemen “Senseszz Lifestyle") geeft u een aantal persoonlijke gegevens door waarmee wij uw bestelling aan u kunnen leveren, de facturatie kunnen verzorgen en de betaling kunnen innen. Senseszz Lifestyle verwerkt hiervoor uitsluitend  uw Voor- en Achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer, Emailadres en Bankrekeningnummer (IBAN).Senseszz Lifestyle stelt uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden. Indien u vragen heeft over het privacybeleid van Senseszz Lifestyle kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor privacyzaken, Cindy Elmont. De contactgegevens zijn: Lutter 12 3068HC Rotterdam, info@senseszz.nl.Hieronder kunt u lezen op welke wijze Senseszz Lifestyle uw gegevens verwerkt, waar ze worden opgeslagen, welke beveiligingstechnieken ze gebruikt en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


Webwinkelsoftware en opslag van uw gegevens

Senseszz Lifestyle heeft de webshop gebouwd met software van Strato BV en zij zijn tevens onze webhost. Strato Bv zorgt voor een degelijke bescherming van de verzamelde klantgegevens. Voor nog meer veiligheid adviseert Senseszz Lifestyle u als klant ook uw eigen veiligheidsmaatregelen te nemen zoals het regelmatig aanpassen van uw wachtwoorden, afnemen van een betaalde virus-scanner etc. Persoonsgegevens die u ten behoeve van de dienstverlening van Senseszz Lifestyle beschikbaar stelt worden op servers van Strato BV opgeslagen en daarmee met deze partij gedeeld. Strato BV kan toegang hebben tot uw gegevens om Senseszz Lifestyle (technische) ondersteuning te bieden, Strato BV zal uw gegevens nooit gebruiken voor andere doeleinden en neemt ook regelmatig passende  beveiligingsmaatregelen die bestaan uit de toepassing van SSLencryptie en een zeer sterk wachtwoordbeleid op alle servers. Ook worden er dagelijks meerdere back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. De back-ups worden op de server bewaard in een afgeschermd gedeelte die niet online kan worden bereikt.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer ook gebruik van de diensten van Strato BV. Samen met Strato BV heeft Senseszz Lifestyle passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Strato BV heeft geen toegang tot de e-mail van Senseszz Lifestyle en Senseszz Lifestyle behandelt al het e-mailverkeer vertrouwelijk. Wanneer aanvragen, bestellingen of andere communicaties per e-mail zijn afgerond worden de e-mails vernietigd en zijn daardoor niet meer op te vragen vanuit bijvoorbeeld een prullenbakfunctie. Dit geldt ook voor de contactformulieren die u invult en bestellingen die u via de webshop plaatst.

Payment processors:

Een Payment Processor is een onderneming die het mogelijk maakt dat u online uw betaling met iDEAL, PayPal, VVV of Webshop Giftcard kan verrichten. Voor het afhandelen van betalingen maakt Senseszz Lifestyle nog slechts gebruik van één Payment Processors. Wanneer u een bestelling plaatst gaat u akkoord met het delen van uw persoonsgegevens om uw betaling te kunnen verifiëren en te verrichtten. Uiteraard worden alle betalingen onder SSLencryptie verwerkt. Hieronder kunt u meer lezen over de verschillende Payment processors waarmee Senseszz Lifestyle samenwerkt.

RaboBank: Via email sturen wij u een betaallink die wij in RaboBank aanmaken. Met deze betaallink kunt u makkelijk betalen met Ideal. RaboBank verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening of creditcardnummer . RaboBank heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening van Rabobank waarvoor zij derden inschakelen. Rabobank bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 Verzenden en logistiek:

Uw bestelling zal moeten worden verzonden naar uw huisadres of een door u gekozen afhaalpunt. Senseszz lifestyle maakt hiervoor gebruik van de diensten van DPD Nederland BV en deelt hiervoor uw gegevens met hun. Het is noodzakelijk dat wij uw naam, adresgegevens, emailadres en/of mobiele nummer met DPD Nederland BV delen. DPD (Nederland) BV deelt vervolgens uw gegevens met een eventuele onderaannemer indien van toepassing welke de uiteindelijke leveringen zal uitvoeren. DPD (Nederland) BV gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

Beoordelingen:

Senseszz Lifestyle vraagt nog niet actief om beoordelingen. U kunt en bent vrij als consument altijd zelf de keuze te maken om uw ervaring te plaatsen op Google, Facebook of een ander platform. Senseszz Lifestyle zal u echter niet vragen vanuit de onderneming om op andere kanalen een ervaring te plaatsen en kan u in deze gevallen dan ook geen garanties geven over de verwerking van uw persoonlijke gegevens.


 Externe verkoopkanalen:

Senseszz Lifestyle verkoopt ook via andere verkoopkanalen waardoor deze uw gegevens met Senseszz Lifestyle delen wanneer u op het platform van het betreffende verkoopkanaal een bestelling plaatst. Hieronder treft u de platformen aan waar Senseszz Lifestyle actief op is.

Bol.com:

Senseszz Lifestyle verkoopt (een deel van) van het assortiment via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met Senseszz Lifestyle. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.


Doel van de gegevensverwerking:

Senseszz Lifestyle gebruikt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van de dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens:

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek:

In voorkomende gevallen kan Senseszz Lifestyle op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen:

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Senseszz Lifestyle. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Facturatie en boekhouden
Senseszz Lifestyle heeft in de facturatie uw adresgegevens op factuur vastgelegd. Gedurende wettelijke bewaartermijn is het niet mogelijk om deze aan te passen of te verwijderen. De factuur van uw bestelling is gekoppeld aan de boekhouding welke gezamelijk on-line in een afgeschermde map op de server en off-line op een separate medium beveiligd zijn opgeslagen. Deze gegevens worden slechts gedeeld wanneer er een controle plaats vind op de boekhouding door een boekhouder of Belastingdienst.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Disclaimer
De informatie die u op deze website leest is met grote zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kunnen bevatten. Hoewel Senseszz Lifestyle haar best doet om alle producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten en alles wat daaruit voorkomt vanaf het gebruik van de webshop. Voor eigen gebruik heeft u toestemming nodig van Senseszz Lifestyle om de inhoud privé te gebruiken. Senseszz Lifestyle heeft het recht voor/door derden aangeboden informatie te wijzigingen/verwijderen, indien de geplaatste informatie in strijd is met de wet of vanwege de Algemene Voorwaarden van Senseszz Lifestyle. Senseszz Lifestyle heeft de rechten voor gebruik van materiaal en/of teksten en verkoop via haar inkoopkanalen.

Cookies:

De webshop van Senseszz Lifestyle heeft cookies en JavaScript nodig om juist te kunnen werken. U kunt onze cookies en JavaScript ook uitschakelen in de browser die u gebruikt. Het is wel zo dat de webshop dan mogelijk niet optimaal werkt. Daarnaast worden er via onze website ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze extra dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Alle handelingen en gegevens die u uitvoert in onze webshop worden verder nooit met derden gedeeld behalve met de partijen voor betalingen en logistieke afhandelingen die hierboven zijn beschreven.
Door gebruik te maken van cookies kunnen wij ook eventuele fouten in onze software opsporen en zo de webshop verbeteren.

Cookies van derde partijen:

Senseszz Lifestyle maakt geen gebruik van cookies van en door andere bedrijven. Cookies van derde partijen kunnen een beeld geven van het doorsturen van waardevolle bezoekers en hoeveel. Hier is sprake van bij affiliatie-verkoop.
Senseszz Lifestyle maakt in geen geval gebruik van Re-marketing cookies en of partners. U ontvangt dan ook geen gerichte advertenties na een bezoek aan onze webshop.

Indien er onjuistheden worden gevonden in bovenstaande informatie bieden wij hiervoor alvast onze excuses. Wij zouden dit dan ook graag van u willen horen zodat wij dit juist kunnen aanpassen. Ook voor andere zaken rondom uw privacy en vragen kunt u contact met ons opnemen.